Naudojimosi taisyklės

SUTIKIMAS TVARKYTI DUOMENIS

Aš pareiškiu, kad prisijungdamas prie internetinės svetainės www.JobsInterna.com (toliau – Svetainė) ir laisva valia šioje Svetainėje susikūrus savo asmeninę paskyrą bei pateikiant žemiau nurodytus savo asmens duomenis, sutinku, kad UAB ,,S&J Interna“, juridinio asmens kodas 300063968, adresas: Dariaus ir Girėno g. 42A, LT-02189 Vilnius (toliau tekste vadinama Svetainės valdytojas), gautų, tikslintų ir kitaip tvarkytų mano asmens duomenis (pateiktus, gautus, patikslintus) žemiau nurodytais tikslais ir sąlygomis:

 1. Aš sutinku, kad Svetainės valdytojas automatiniu būdu tvarkytų mano pateiktus asmens duomenis (Gyvenimo aprašyme (CV) nurodytus duomenis: Vardą, Pavardę, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą, foto nuotrauką ir kitus mano asmens duomenis reikalingus darbo paieškai/pasiūlai) (toliau tekste – Asmens duomenys).
 2. Aš sutinku, kad Svetainės valdytojas tvarkytų mano Asmens duomenis darbo paieškos, darbo pasiūlos, atrankos pagal potencialių darbdavių reikalavimus, kandidatavimo į konkrečias darbo pozicijas tikslais.
 3. Aš sutinku, kad Svetainės valdytojas:
  1. Mano pateiktus Asmens duomenis įtrauktų į darbo ieškančių asmenų duomenų bazę, juos saugotų ir apdorotų bei perduotų ir/ar sudarytų galimybę juos matyti potencialiems darbdaviams, registruotiems šios Svetainės vartotojams, toliau tekste vadinami Duomenų gavėjai.
 4. Aš esu informuotas ir suprantu, kad Duomenų gavėjai, jų sąrašas gali keistis.
 5. Man yra žinoma ir suprantu, kad:
  1. man nesutinkant pateikti ir leisti tvarkyti Svetainės valdytojui šiame sutikime nurodytų Asmens duomenų, Svetainės valdytojas negalės padėti man darbo paieškoje;
  2. turiu teisę susipažinti su Svetainės valdytojo tvarkomais savo Asmens duomenimis ir reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo Asmens duomenis.
 6. Sutikimas tvarkyti asmens duomenis, šio sutikimo 2 ir 4 punktuose nurodytais tikslais ir pateikti Asmens duomenys šiais tikslais saugomi 3 (Vienerius) metus nuo šio sutikimo gavimo dienos, jeigu duomenų subjektas (t.y. Jūs) nepateikia Svetainės valdytojui atskiro rašytinio sutikimo atšaukimo.

 

SVETAINĖS NADOJIMOSI TAISYLĖS

 1. Kiekvieną kartą prisijungdami prie internetinės svetainės www.JobsInterna.com (toliau – Svetainė) ir ja naudojantis Jūs sutinkate su šios Svetainės naudojimosi sąlygomis ir taisyklėmis. Svetainės valdytojas pasilieka teisę bet kada keisti Svetainės naudojimosi sąlygas ir taisykles, jų galiojimas įsiteisėja nuo paskelbimo datos. Svetainės valdytojas rekomenduoja reguliariai stebėti ir susipažinti su Svetainėje atliktais pakeitimais (sąlygomis ir/ar taisyklėmis ir pan.). Apie Svetainėje atliktus pakeitimus, Svetainės vartotojai gali būti informuoti elektroniniu paštu.
 2. Siekiant tapti Svetainės vartotoju (užsiregistruoti) ir prisijunti prie Svetainės, Jums bus reikalingas Jūsų asmeniškai sukurtas naudotojo vardas ir slaptažodis (toliau – Prisijungimo duomenys). Jūs asmeniškai atsakote už Prisijungimo duomenų saugumą ir tinkamą jų panaudojimą. Prisijungimo duomenys yra konfidenciali informacija ir negali būti atskleista kitiems asmenims. Jeigu Jums tapo žinoma apie neteisėtą Jūsų Prisijungimo duomenų panaudojimą, nedelsiant privalote apie tai informuoti Svetainės valdytoją elektroniniu paštu, adresu Dariaus ir Girėno g. 42A, LT-02189 Vilnius arba telefono ryšio numeriu +370 5 216 2631 Svetainės valdytojas neatsako už Jūsų Prisijungimo duomenų neteisėtą/netinkamą panaudojimą ir/ar atskleidimą.
 3. Jūsų pateikti duomenys/informacija bus matomi Svetainėje: visi Jūsų duomenys/informacija bus matomi Svetainės registruotiems vartotojams, neregistruotiems Svetainės vartotojams – tik dalis duomenų/informacijos (CV pavadinimas, amžius, miestas, trumpas aprašymas „apie mane“, darbo patirtis neminint įmonių pavadinimų, išsilavinimas, įgūdžiai, kita patirtis, pomėgiai).
 4. Jūs neturite teisės prisijungti, taisyti, trinti ir/ar kitaip daryti poveikį Svetainėje esantiems duomenims/informacijai, jeigu neturite tam reikalingos prieigos. Jūs privalote vengti perpildyti Svetainę, sistemą šlamštu (Spam), nesiimti veiksmų ir nenaudoti priemonių, kurios gali neigiamai įtakoti Svetainės darbą/veikimą ir/ar daryti žalą Svetainei, jos turiniui, joje esančiai informacijai, Svetainės vartotojams ir Svetainės valdytojui.
 5. Jūs asmeniškai atsakote už šioje Svetainėje paskelbtą (pateiktą) informaciją/duomenis ir privalote užtikrinti, kad Jūsų paskelbti (pateikti) duomenys/informacija šioje svetainėje būtų teisingi, tikslūs, neklaidinantys, neturėtų apgaulės požymių, būtų nediskriminuojantys, neprieštarautų ir nepažeistų Lietuvos Respublikos teisės aktų, poįstatyminių teisės aktų nuostatų ir šių taisyklių. Jūs taip pat atsakote ir privalote užtikrinti, kad visa informacija/duomenys ir failai neturėtų virusų ir/ar kitokių duomenis naikinančių ir/ar kitaip neigiamai juos veikiančių faktorių, kurie galėtų pažeisti ir/ar kitaip sutrikdyti šios Svetainės darbą. Svetainės valdytojas pasilieka sau teisę be įspėjimo, savo nuožiūra pašalinti iš šios Svetainės bet kokius Jūsų pateiktus duomenis ir/ar informaciją, sukurtą paskyrą, taip pat nutraukti registraciją, užblokuoti prieigą prie svetainės jeigu tai prieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktų, poįstatyminių teisės aktų, šių taisyklių nuostatoms, pažeidžia Svetainės valdytojo, Svetainės vartotojų ir/ar trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus.
 6. Šioje Svetainėje susikūrę savo paskyrą, pateikę duomenis/informaciją bei pasirinkę funkciją ,,rodyti paieškoje“, Jūs suteikiate prieigos galimybę prie savo paskyros registruotiems Svetainės vartotojams ir/ar tretiesiems asmenims, kurie gali matyti Jūsų pateiktus duomenis/informaciją. Jeigu Jūs nenorite, kad Jūsų paskyra (duomenys ir/ar informacija) būtų matoma pasirinkite funkciją ,,nerodyti paieškoje“.
 7. Jūs sutinkate, kad Svetainės valdytojas neatsako už bet kokius nuostolius (tiesioginius ir netiesioginius) atsiradusius naudojantis šia Svetaine ir/ar jos siūlomomis paslaugomis.
 8. Jūs sutinkate, kad Svetainės valdytojas neatsako už Svetainėje teikiamų paslaugų kokybę, sugaištą Jūsų laiką; Jūsų lūkesčių nepateisinimą, papildomus trukdžius, sukeltas Jums neigiamas pasekmes, nuostolius, kuriuos galite patirti naudodamiesi Svetaine ir/arba jos siūlomomis paslaugomis.
 9. Jūs sutinkate atlyginti Svetainės valdytojui ir/ar tretiesiems asmenims nuostolius (tiesioginius ir netiesioginius) ir visas kitas pagrįstas išlaidas atsiradusias Jums jungiantis, besinaudojant Svetaine ir/ar kitaip susijusias su Svetaine ir/ar jos siūlomomis paslaugomis.
 10. Jūs privalote nedelsiant informuoti Svetainės valdytoją apie bet kokias Jums reiškiamas pretenzijas susijusias su Svetaine ir/ar jos teikiamomis paslaugomis.
 11. Svetainės valdytojas pasilieka teisę, bet kada vienašališkai (savo nuožiūra) pakeisti bet kurias šių taisyklių nuostatas, apie tai Jus informuojant elektroniniu paštu prieš įsigaliojant (paskelbiant Svetainėje) naujai šių taisyklių redakcijai.